Informacja o projekcie „Ty też możesz”

 

nowe logo po kl

W dniu 01 czerwca 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce przystąpił do realizacji piątej już edycji projektu systemowego „TY TEŻ MOŻESZ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

Adresatami projektu są osoby nieaktywne zawodowo, w tym kobiety i mężczyźni, a także osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy Ustka, zagrożone wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z zasadą równości szans zakładając równy dostęp kobiet i mężczyzn do działań projektu. W tym roku, po raz kolejny będzie realizowany w ramach projektu „Ty też możesz” Program Aktywności Lokalnej, który wesprze i zmotywuje osoby z rodzin dysfunkcyjnych, osoby niepełnosprawne, a także zagrożone wykluczeniem społecznym, pochodzące z rodzin niepełnych do działania zawodowego i społecznego, a także wzmocni integrację wśród mieszkańców Gminy Ustka oraz poczucie przynależności do środowiska lokalnego. Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do ludzi mieszkających na pewnej przestrzeni, tj. dzielnicy, osiedlu, ulicy.

Okres realizacji 5 edycji projektu to:

1 czerwca 2012 roku do 31 marca 2014 roku.

CEL GŁÓWNY:

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa grupy 47 osób (w tym kobiety i mężczyźni oraz osoby niepełnosprawne)

zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Ustka.

UCZESTNICY

Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

 • nieaktywne zawodowo ( w tym osoby niepełnosprawne)
 • w wieku aktywności zawodowej,
 • zamieszkujące na terenie gminy Ustka,
 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce do udziału w projekcie zaprosi łącznie 47 osób (w tym kobiety i mężczyźni, a także osoby niepełnosprawne), które pomyślnie przejdą proces rekrutacji. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na dwie grupy docelowe:

- grupa 15 osób, która zostanie objęta Programem Aktywności Lokalnej,

 • - grupa 32 osób, z którymi zawarty zostanie kontrakt socjalny.

W ramach Programu Aktywności Lokalnej uczestnicy projektu objęci zostaną następującymi formami wsparcia:

 • terapeuta d/s uzależnień indywidualnie i grupowo,
 • warsztaty psychologiczne indywidualne i grupowe,
 • zajęcia z radcą prawnym,
 • zajęcia z psychiatrą,
 • kurs decoupage
 • możliwość sfinansowania 1 osobie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym (w zależności od potrzeb uczestnika)

Dla uczestników projektu objętych kontraktem socjalnym przygotowano:

 • szkolenia zawodowe wraz z badaniami z zakresu medycyny pracy, warsztaty psychologiczne indywidualne i grupowe, doradztwo zawodowe  indywidualne i grupowe, zajęcia z radcą prawnym

 

 

Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać od pracowników

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce,

w pokoju nr 14 oraz 15,

a także pod numerem tel. 059 8 147-197.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości