Aktualności

Informacja


Ustka, 05.12.2016 r.



alt

alt


Rusza konkurs Maluch plus 2017


Ustka, dnia 05.12.2016 r.



„MALUCH plus” 2017 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 151 mln zł. Nowością jest moduł 4 skierowany do podmiotów niegminnych, w ramach którego można się ubiegać o dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki, a nie tylko - jak dotychczas - do funkcjonowania miejsc (moduł 2).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Program skierowany jest do gmin, osób fizycznych, osób prawnych (w tym uczelni) i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w zależności od modułu:

moduł 1 – dla gmin;

moduł 2 – dla gmin, które utworzyły miejsca z udziałem programu „MALUCH” oraz dla podmiotów niegminnych;

moduł 3 – dla uczelni i podmiotów współpracujących z uczelniami;

moduł 4 – dla podmiotów niegminnych.

Na co można otrzymać dotację?

moduł 1: utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania;

moduł 2:

- utrzymanie miejsc opieki utworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;

- utrzymanie miejsc opieki utworzonych przez podmioty niegminne, pod warunkiem pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.

moduł 3: utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki dla dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni i zapewnienie ich funkcjonowania, pod warunkiem pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.

moduł 4: utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania, pod warunkiem pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.


Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić odpowiedni formularz oferty.


Formularz oferty można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.


Oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH plus 2017” do właściwego - ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki - urzędu wojewódzkiego.


Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesyłać na konto urzędu wojewódzkiego, wpisując w temacie np. dla modułu 1: „Oferta MALUCH plus 2017 – moduł 1 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta” (zasady składania ofert opisane są w pkt. 8 Programu).


Formularz oferty musi spełniać wymagania formalne, m.in. musi być złożony w terminie, wypełniony prawidłowo i kompletnie. Do oferty należy dołączyć wymagane przez właściwy urząd wojewódzki załączniki.


Terminy składania ofert:

moduł 1 – do dnia 16 grudnia 2016 r.;

moduł 2 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;

moduł 3 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;

moduł 4 – do dnia 9 grudnia 2016 r..


Pytania dotyczące programu można kierować do właściwych urzędów wojewódzkich (numery telefonów na stronach internetowych urzędów) lub do pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
Dorota Marciniak-Budecka tel. 22 529-06-73
Klara Wigier tel. 22 529-07-08

Regulamin konkursu:


http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/ogloszenie-o-konkursie/

„Szkoła rodzica”


Ustka, dnia 05.12.2016 r.



Warsztaty „Szkoła Rodzica” mają na celu wsparcie rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich, podniesienie ich umiejętności opiekuńczo – wychowawczych poprzez nabycie wiedzy, dotyczącej skutecznej komunikacji interpersonalnej, czyli jak mówić, żeby dzieci słuchały i jak słuchać, żeby dzieci mówiły. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i nawiązywania głębszych relacji z dziećmi. Kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich. Do udziału w warsztatach zostały zakwalifikowane osoby z terenu Gminy Ustka w większości objęte wsparciem ze strony Asystenta Rodziny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.



Warsztaty realizowane były zgodnie z programem. Podstawowymi punktami są integracja grupy warsztatowej, skuteczna komunikacja interpersonalna, czyli jak mówić, żeby dzieci słuchały i jak słuchać, żeby dzieci mówiły. Kształtowanie kompetencji antystresowych, rozwiązywanie konfliktów i nawiązywanie głębszych relacji z dziećmi, wychowanie, czyli swego rodzaju trening od dyscypliny i kontroli rodziców do samodyscypliny i samokontroli, metody wychowawcze, które szkodzą.



Wszystkie te tematy były realizowane w ramach zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.


Warsztaty „Szkoła Rodzica” odbyły się w dniach 15.11.-05.12.2016r. w wymiarze 16 godzin w Świetlicy Wiejskiej w Gąbinie, raz w tygodniu tj. 15.11.2016r., 22.11.2016r., 29.11.2016r. oraz 05.12.2016r. po 4–ry godziny (w godzinach 8.30 – 12.30).

alt

alt

alt

Informacja

Ustka, dnia 02.12.2016 r.


alt

alt


Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: grudzień 2016 r.


Ustka, dnia 01.12.2016 r.


altaltalt


Informujemy, że w dniu 16 GRUDNIA 2016 roku rozpoczyna się dystrybucja artykułów żywnościowych otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Przypominamy, że:

1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla mieszkańców gminy Ustka realizuje Stowarzyszenie „Pomocy Bene-Vita” w Ustce przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce.

2. Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. osoba samotnie gospodarująca 951,00 zł, osoba w rodzinie 771,00 zł.

3. W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej prosimy o kontakt osób mieszkających na terenie gminy Ustka z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce. Żywność wydawana będzie na podstawie otrzymanego skierowania z Ośrodka.



Żywność w formie paczek żywnościowych zawierających: powidła śliwkowe, fasolę białą, cukier biały, mleko UHT, olej rzepakowy, makaron jajeczny, szynkę drobiową,
wydawana będzie w dniach od 16 grudnia 2016 roku do 20 grudnia 2016 roku w magazynie znajdującym się na terenie Urzędu Gminy Ustka przy ul. Dunina 24, w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.


Udział w działaniach towarzyszących

Osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej zostaną objęte wsparciem aktywizującym w ramach działań towarzyszących, które obejmować będą między innymi warsztaty kulinarne, zajęcia z autoprezentacji, dotyczące zdrowego odżywiania, prowadzenia zdrowego trybu życia, higieny osobistej, tradycyjnego modelu polskiej rodziny oraz integracji pokoleniowej. Osoby objęte powyższą pomocą będą informowane przez członków Stowarzyszenia „Pomocy Bene-Vita” oraz pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce o terminach organizowanych spotkań.

Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości