Aktualności

Informacja

Ustka, dnia 05-09-2017r.

  • Chcesz zdobyć ciekawy i nowoczesny zawód?

  • Chcesz podnieść swoje kwalifikacje?

  • Chcesz zmienić swoją przyszłość?

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w kursie


TRWA REKRUTACJAHandlowiecz obsługą kasy fiskalnej orazelementami księgowościrozpoczęcie 15 września 2017 r.


Oferta OSZ przeznaczona jest dla osób:

-niepracujących i nieuczących się w wieku 18 – 24 lat


Rekrutacja:

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, ul. Dunikowskiego 3 w Słupsku


17-22 września 2017 roku Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

alt
Załączniki:
Pobierz (ulotkaOdmieńSwojąGłowę2017.pdf)ulotkaOdmieńSwojąGłowę2017.pdf[ ]1014 Kb

Nowy partner w Gminnnej Karcie Seniora Gminy Ustka

Ustka, dnia 24-08-2017 roku


Informujemy, iż do Programu Karta Seniora Gminy Ustka przystąpili kolejni Partnerzy. Ponadto przypominamy, iż aktualny katalog zniżek dostępny jest na naszej stronie w zakładce Karta Seniora Gminy Ustka/ katalog ulg i zwolnień dla Seniorów oraz na stronie Urzędu Gminy w Ustce.
OPTYK „P. HILARY”


76-200 Słupsk

UL. Jaracza 9


10 % zniżki na całe okulary (zakupione
w zakładzie)

10 % zniżki na okulary słoneczne,

5 % zniżki na wymianę soczewek okularowych.Załączniki:
Pobierz (Katalog zniżek.pdf)Katalog zniżek.pdf[ ]97 Kb

Stypendia!

Ustka, dnia 24-08-2017 rokuStypendia i zasiłki szkolne

Stypendia szkolne przyznawane są uczniom szkół, wychowankom oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia dla stypendiów szkolnych, nie może być większa niż 514 zł w rodzinie i 634 zł dla osób samotnie gospodarujących (dochód oblicza się w sposób wskazany w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm). Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany.

Zasiłek szkolny przyznawany jest w przypadku zaistnienia trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego, nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane jest na wniosek złożony przez rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, ośrodka, kolegium w GOPS Ustka, w terminie:

  1. Stypendium szkolne dla ucznia w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego,
  2. Zasiłek szkolny w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

Stypendia szkolne są przekazywane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym lub w formie świadczenia pieniężnego na cele związane z procesem edukacyjnym ucznia. Refundacja następuje na podstawie okazanych faktur oraz rachunków imiennych wystawionych na osobę, która otrzymała decyzję o przyznaniu stypendium lub bezpośrednio do podmiotu świadczącego pomoc związaną z procesem edukacyjnym ucznia. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub jako świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia GOPS w Ustce o zmianie lub ustaniu przyczyny które stanowiły podstawę do przyznania stypendium. Stypendia szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę do jego przyznania, a należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.Wnioski o stypendia szkolne należy składać

od dnia 01 września 2017 roku
do dnia 15 września 2017


w GOPS Ustka, pokój nr 15

APEL O POMOC!

Ustka, dnia 21-08-2017 roku


NAWAŁNICE W WOJ. POMORSKIM 11.08.2017 ROKUW związku z nawałnicami, które nawiedziły nasze województwo w sierpniu 2017r. poszkodowani wymagają wsparcia i wszechstronnej pomocy.

Wiele strat – uszkodzeń budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych – odnotowano w gminie Parchowo i gminie Studzienice.

Solidaryzujemy się z poszkodowanymi.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy Ustka o włączenie się do pomocy mieszkańcom w/w gmin i przekazywanie darowizn na konto:Stowarzyszenie „NAZARET” im św. Filipa Neri

77-100 Bytów


60 1240 3783 1111 0000 4089 1488

z dopiskiem „Nawałnica sierpień 2017”


Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości